بازسازی قطعات توربین های گازی

بازسازی قطعات توربین های گازی

توربینهای گازی در زمان یکه با مشکل یا عیبی مواجه م یشوند، ا معمول بازسازی یا جوانسازی م یشوند؛ چراکه بسیار گرانبها هستند و امکان تعویض کلی آنها، ممکن نیست. بازسازی قطعات توربینهای گازی جزئ ی جدای یناپذیر از صنعت استفاده از این قطعات تخصصی است و با روشها و شیوههای گوناگونی عملی م یشود. کارشناسان و متخصصان این عرصه، باتوجهبه تخمین و سنجش خود، انتخاب م یکنند که بخ شهای گوناگون توربینهای گازی تعمیر، جوانسازی یا در برخی موارد تعویض شوند. در این مقاله، قصد داریم ابتدا توربین گازی را بهصورت دقیق معرفی کنیم، سپس چند خطی درباره تعمیر و جوانسازی این قطعات درونسوز، صحبت کنیم .

توربین گازی چیست؟ توربین گازی در اصل، یک نوع موتور درونسوز محسوب م یشود که بهوسیله گازهای احتراقپذیر انرژی خود را تأمین م یکند. انرژیای که از احتراق گازهای توربین به دست م یآید، برای گرداندن
کمپرسور توربین گازی به کار م یرود و باقی آن، برای اهداف دیگری مانند حرک تدادن مولد ، الکتریکی، استفاده برای توربوجت یا توربوفن و توربوشفت و توربوپراپ به کار م یرود؛ در یککلام م یتوانیم بگوییم که بهجز گرداندن کمپرسور که در همه توربینهای گازی قرار دارد، باق یمانده بر اساس نوع توربین و مورد مصرف آن، به کار گرفته م یشود. ، انرژی بهدستآمده
توربین گازی از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ پیش از آنکه به سم توس وی بررسی بازسازی و جوانسازی قطعات توربین های گازی برویم، باید اجزا تشکیلدهنده یک توربین گازی را بهدقت بررسی کنیم؛ اهمیت معرفی اجزای توربین گازی، زمانی مشخص م یشود که قصد داشته باشیم درباره بازسازی یا تعویض هرکدام از آنها بحث کنیم .

کمپرسور توربین اهالی صنعت، بهخوب ی با کمپرسور آشنایی دا رند؛ در یککلام، باید بگوییم که کمپرسور یک دستگاه مکانیکی بسیار پرطرفدار است که فرایند کاهش حجم انواع گاز و افزایش آنها را دنبال م یکند؛ به
بیان علم یتر، هر کمپرسور، با استفاده از انرژی مکانیکی، حجم سیال را با شتاب به درون خود م یکشد و عملیات فشردهسازی آن را انجام م یدهد. کمپرسور باتوجهبه اینکه در یک دستگاه معمولی به کار م یرود یا مورد مصرف آن در توربینهای گازی است، به انواع گوناگونی تقسیم م یشود: کمپرسور پیستونی؛ • کمپرسور دیافراگمی؛ • کمپرسور مارپیچی؛ • هایپرکمپرسور (کمپ رسور فوقفشار بال). •
منطقه احتراق این بخش با عنوانهایی مانند “دارنده مشعل” یا “محفظه احتراق” نیز شناخته م یشود. در قسم تهای قبلی بیان کردیم که توربین گازی با گازهای احتراقپذیر انرژی خود را تأمین م یکنند؛ محفظه احتراق دق ا یقا همان قسمتی از توربین است که در آن، فرایند احتراق گاز و تأمین انرژی انجام م یشود. بهصورت تخصص یتر، م یتوانیم بگوییم که محفظه فشار بهوسیله سامانه فشردهسازی هوا با فشار بسیار بال تغذیه م یشود؛ پس از آن، فرایند احتراق، هوای فشار بال را با هوای فشار ثابت، گرم م یکند. در مرحله بعدی، هوای گرمشده از طریق فنهای تعبی هشده در مسیر و نازل مخصوص، به درون توربین هدایت م یشوند. گفتنی است که در داخل موتورهای رمجت و اسکرمجت نیز محفظههای احتراق تعبیه شده است.
توربین توربین در کنار منطقه هوا و کمپرسور، سومین و اصل یترین اجزا یک توربین گازی محسوب م یشود. توربین مشهورتر از آن است که نیاز به معرفی و تعریف داشته باشد، ولی ما در این بخش، این مورد را (توربین) با یک بیان علمی ساده، معرفی م یکنیم :
“چرخپره” یا توربین، یک موتور چرخنده م یباشد که امکان دریافت انرژی از یک سیال را دارد. توربین به انواع ساده و پیچید های تقسیم م یشود و در هر صنعت نیز، بر اساس نیاز، از این انواع استفادههای گوناگونی م یتوان برد؛ همانطور که بدیهی به نظر م یرسد، توربینهای گازی سوپر آلیاژی، در زمره پیشرفت هترین انواع توربینها قرار م یگیرند. دو نمونه زیر، رایجترین انواع توربین هستند: توربین ضربهای؛ • توربین عکسالعملی. •
سایر اجزا یک توربین گازی در بخش قبلی نیز بیان کردیم که کمپرسور، منطقه احتراق و توربین، سه جز اساسی در ساختمان یک توربین گازی محسوب م یشوند. زمان یکه از این سه قسمت صحبت م یکنیم، نباید از یاد ببریم که در یک توربین گازی، اجزای دیگری نیز ب هکاررفته است که بسیار حائز اهمیت هستند؛ موارد زیر، سایر اجزای یک توربین گازی است: فیلتراسیون هوای ورودی توربین؛ • نازل توربین؛ • دستگاه از کار اندازنده توربین (در دورهای بیش از اندازه)؛ • نشتبندی و یاتاقانهای بدنه. •

بازسازی قطعات توربین های گازی توربینهای گازی باتوجهبه کاربرد و موارد استفادهشان، دچار آسیبها و خراب یهای گوناگونی خواهند شد؛ آسیبهایی که ادامه فعالیت و کارکرد توربین را غیرممکن م یکند. در چنین موقعی تهایی، دو گزینه پیش روی متخصصان قرار دارد: توربین گازی را تعویض کنند یا توربین گازی را بازسازی و تعمیر کنند. به سبب اینکه تعویض کلی توربینهای گازی هزینههای بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، این توربینها توسط شرک تهای دانشبنیان داخل ی، بهصورت دقیق تعمیر و بازسازی م یشوند.
هر توربین باتوجهبه اینکه چه آسیبی دیده و چگونه دچار مشکل شده، فرایند بازسازی، جوانسازی یا تعویض قطعات بر روی آن پیاده خواهد شد. ا مطمئنا در قدم اول، متخصصان توربین را باز م یکنند و با دقت اجزا تشکیلدهنده آن را بررسی م یکنند؛ در مراحل بعدی، جزء آسی بدیده شناسایی م یشود و فرایند بازسازی آن، کلید م یخورد. موارد زیر، جزو تعمیرات و فرایندهای تعمیر و بازسازی توربین قرار م یگیرند: تعمیر روتور؛ • تعمیر نازل انرژی؛ • تعمیر اجزای کمپرسور ؛ • تعمیر یا بازسازی پرههای ثابت توربین؛ • چ کآپ و انجام انواع پروسههای مربوط به بالنس سرعت؛ • روغنکاری اجزا کوچک و بزرگ ؛ • تعمیر یا جوشکاری ژورنال بیرینگ؛ • . بازسازی اجزا تراست بیرینگ در توربین گازی •
روشهای بازسازی قطعات توربینهای گازی باتوجهبه اینکه هر قطعه از یک توربین گازی، دق ا یقا چه مشکلی پیدا کرده است، روش و شیوه تعمیر آن نیز مشخص خواهد شد. اگر قصد داشته باشیم بهصورت کلی و غیرتخصصی، روشهای بازسازی قطعات توربینهای گازی را بررسی کنیم، باید بگوییم که از روشهای زیر در تعمیر این قطعات استفاده م یشود: )؛TIG جوشکاری پیشرفته (مانند جوشکاری پودری لیزر، دمای بال و • بازسازیهای گرمایی؛ • ؛HVOF یا ABS پوششدهی به روشهای • تعمیر آسی بهای مکانیکی (مانند انواع خراب یهای سایشی)؛ •
کنترل ابعادی اجزا و قطعات توربین گازی داغ؛ • .FPI استفاده از مایعات نافذ • علاوه بر موارد بال، خدمات و فرایندهایی نیز تحت عنوان “تستهای عمر باقیمانده” و “بازرس یهای سالنه” نیز، از جمله انواع خدمات مربوط به بازسازی قطعات توربین های گازی، محسوب م یشود.

سخن پایانی ما در این مقاله، ابتدا تلاش کردیم تا اجزا مهم و تأثیرگذار یک توربین گازی را تشریح کنیم و وظ یفه هرکدام را برشماریم؛ در قسمتهای بعدی نکاتی را درباره بخشهای کماهمیت توربین و نحوه کاربرد آنها بیان کردیم. در بخ شهای پایانی مقاله، نکاتی را قید کردیم که در بازسازی قطعات توربین های گازی تأثیر بسیار زیادی دارند؛ علاوه بر این، روشهای بازسازی توربینها را برشمردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *