فولاد زنگ نزن دوفازی

فولاد زنگ نزن دوفازی

فولاد داپلکس نوعی سوپرآلیاژ محسوب م یشود. سوپرآلیاژها ترکیبی از عناصر فلزی و غیرفلزی مختلف هستند که بر اساس هدفی خاص با نسبتی دقیق با یکدیگر ترکیب م یشوند. یکی از پرکاربردترین انواع آلیاژها، فولادها هستند. فولادها به آلیاژها پایه آهنی گفته م یشوند که درصد درصد باشد. انواع فولادها بهخاطر استحکام بالا، مقاومت مکانیکی 2.1 تا 0.002 کربن آنها بین خوب و قیمت ، نسبتا مناسبی که دارند در صنعت ساختما نسا زی، صنایع نظامی، خودروسا زی هوافضا و غیره کاربرد دارند. اما بعضی از فولادها باتوجهبه تکنولوژی خاص تولید و نسبت عناصر بهکاررفته در آن دارای ویژگ یهای خاصی م یشوند که مهندسان در طراحی قطعات خاص آنها را به کار م یگیرند. یکی از این آلیاژهای خاص فولاد زنگ نزن دوفازی یا همان استنلس استیل داپلکس است. در این مقاله سع ی م یکنیم به ویژگیهایی که این آلیاژ را از دیگر فولادها متمایز م یکند اشاره کنیم .

فولاد زنگ نزن دو فازی چیست؟ فولاد داپلکس که از حدود هشتاد سال پیشتولید شد یکی از گریدهای با مقاومت نسبتا بالا نسبت به خوردگی است که خواصی بین فولاد آستینیتی و فریتی دارد. نام این فولاد همین ویژگی گرفته
شده است. این فولاد برای اولینبار در کشور سوئد و در فرایند تولید کاغذ به کار گرفته شد. هدف از تولید این فولاد کاهش خوردگی بین دانهای است هرچند که در مقابل سایر تنشها نیز مقاومت خوبی از خود نشان م یدهد. این فولاد ترکیبی از آهن، کروم، مولیبدن، تنگستن و نیتروژن است که د رصد بالای مولیبدن و کروم آن باعث شده مقاومت به خوردگی آن تا دوبرابر فولادهای آستینیتی و یا انواع فولادهای زیر دریا نیز محسوب کرد 300 باشد. هرچند م یتوان این فولاد را در دسته گرید اما مقاومت به خوردگی و همچنین دوام خوب آنها در محیطهای سولفیدی با دیگر ف ولادهای این تفاوت دارد. 300 گرید تفاوت دارد. بهعلاوه خواص مغناطیسی این فولاد با گرید

این فولاد شامل چه ترکیباتی میشود؟ کربن: • پایه این آلیاژ مانند دیگر فولادها آهن است و همچنین طبق استانداردهای تولید فولادهای زنگ نزن درصد نیز م یرسد. 2.1 یا همان استنلس استیلها درصد کربن آنها کمی بالاتر است و تا همانطور که م یدانید هرچند درصد بالای کربن باعث بالارفتن مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و همچنین مقاومت مکانیکی آلیاژ م یشود اما از قابلیت چکشخواری آن م یکاهد. نیتروژن: • نیتروژن نیز علاوه بر بالابردن خواص مقاومت به خوردگی این فولاد، قابلیت جوشکاری بر روی آن را نیز بالا م یبرد. نیتروژن بهوسیله مکانیزم محلول جامد بین نشینی در این آلیاژ ترکیب م یشود. نیتروژن یکی از عناصر کاربردی در صنعت سخ تکا ری محسوب م یشود. در عملیاتهایی مانند نیتراسیون نیز نفوذ و نشست نیتروژن در سطح قطعه م یتواند سختی سطحی قطعه را بالا ببرد.
پیشینه کاربرد نیتروژن در صنعت سخ تکا ری به هزاران سال قبل برم یگردد. هرچند در آن زمان از تحلیل دقیق و مهندسی ناتوان بودهاند اما بر طبق تجربه و با فرو بردن شمشیر گداخته در خون سختی شمشیر را بالا م یبردند. اکنون ما م یدانیم که با فرو بردن شمشیر گداخته در خون سرشار از نیتروژن، اتمهای این عنصر در سطح شمشیر نفوذ کرده و سختی آن را بالا م یبرده است. امروزه به این فرآیند نیتراسیون م یگویند. کروم: • کروم یکی از ترکیبات اصلی برای تولید فولادهای ضدزنگ است. از ویژگ یهای این فلز م یتوان به خواص ضد اکسیدی، بازتابش نور و افزایش مقاومت به سایش اشاره کرد. البته باید اشاره کنیم که درصد است. اگر کروم با درصدی کمتر از 4 میزان کروم بهکاررفته در فولادهای ضدزنگ بالاتر از این مقدار در آلیاژها استفاده شود خواص ضدزنگ ندارد. : مولیبدن • این فلز که ب هصورت خالص در طبیعت یافت نم یشود و تنها با ریختگی میتوان آن را به دست آورد یکی دیگر از عناصر پرکاربرد در صنعت سوپر آلیاژها است. این عنصر م یتواند بهراحت ی در آلیاژها با تشکیل کاربیدهای سخت و پایدار مقاومت آنها را افزایش دهد. همچنین این عنصر م یتواند توانایی آلیاژها را برای کار در دمای بالا افزایش دهد. تنگستن: • نوعی فلز بسیار سخت و کمیاب با ساختاری کریستالی است که دمای ذوب و چگالی بالایی دارد . این فلز در ترکیب با سایر عناصر م یتواند به تولید سوپرآلیاژهایی با مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش بیانجامد. البته باید توجه داشت که این فلز قابلیت ماشینکاری و مقاومت به ضربه و همچنین قابلیت جوشکاری آلیاژ را پایین م یآورد. همچنین برخی از گریدهای این فولاد دارای مقادیری مس نیز م یباشند.
خواص فولاد زنگنزن دوفازی خواص این فولاد چیزی بین فولادهای آستینیتی و فولادهای فریتی است. اما مقاومت مکانیکی آن تا دوبرابر این دو نوع آلیاژ است. فولادهای آستنیت توانایی چکشخواری و چقرمگی بالایی داشته اما در مقابل فولادهای آستنیتی در این زمینه ضعیف هستند. فولادهای دوفازی که ترکیبی از لایههای این دو نوع را داراست از لحاظ چقرمگی و شکلپذیری در بین این دو نوع قرار م یگیرد. این فولاد در برابر خوردگ یهای حفرهای، تنشی و شیاری مقاومت خوبی داشته و در محیطهای سولفیدی و کلریدی نیز دوام بالایی دارد. مقاومت به تنش بالای این فولادها بهخاطر ویژگ یهای بخش فریتی زنگ نزن توانایی بالاتری در مواجهه با 300 آن م یباشد. ف ولادهای داپلکس در مقایسه با گرید ترکهای ناشی از خوردگی کلریدی نشان م یدهد. این گرید تا دوبرابر بیشتر از نوع آستنیتی و فریتی مقاوم و مستحکم و قابلاعتماد م یباشد.

انواع گریدهای فولاد زنگ نزن دو فاز ی گریدهای این فولاد، به شرح زیر است: :2205 داپلکس •
درجه 300 مناسب محیطهای فشار بالا و خورنده است. بهتر است این گرید در دمای پایینتر از استفاده شود. این گرید را با نام داپلکس استاندارد نیز م یشناسند. :2304 داپلکس • قابلیت جوشکاری و ماشینکاری خوبی داشته و در برابر ترکهای ناشی از خوردگی مقاومت خوبی و 304 درجه شکننده م یشود. ویژگ یهای این گرید به فولاد 300دارد. این گرید نیز در دمای بالای نزدیک است.316 :2507 داپلکس • قابلیت اصلی این گرید مقاومت استثنایی آن نسبت به خوردگی در محیطهای سولفیدی و فشار بالا است. این گرید دارای هدایت گرمایشی خوب و ضریب انبساط گرمایی پایین است.
کاربردهای فولاد زنگ نزن دوفازی فولاد زنگ نزن دو فازی در صنایع گوناگون برای مقاصد متعددی مورداستفاده قرار م یگیرد؛ بهصورت خلاصهشده، مهمترین کاربردهای این ف ولاد، شامل موارد زیر م یشود: در فرایند حم لونقل و ذخیرهسازی مواد شیمیای ی؛ • صنایع استخراج نفت و گاز؛ • محی طهای زیردریای ی؛ • تجهیزات کنترل آلودگ ی؛ • تولید کاغذ و خمیرکاغذ؛ • . کارخانههای مرتبط با مواد شیمیایی و پتروشیم ی •

جمعبند ی در این مقاله، ابتدا فولاد زنگ نزن دو فا زی را به شکلی مختصر اما دقیق معرفی کردیم؛ پس از آن ترکیبات ، کوشیدیم تا سایر نکات مربوط به فولاد زنگ نزن دو فازی، مانند گریدهای گوناگون آن شیمیای ی و مه مترین کاربردهایش را از نظر بگذرانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *