ولو استلایت صنایع غذایی

ولو استلایت صنایع غذایی

ولوها از جمله انواع اتصالات و لولهها محسوب م یشوند اما به سبب اینکه به انواع بسیار گستردهای تقسیمپذیر هستند و نکات کاربردی و علمی آنها بسیار زیاد است، ا معمولا در دست ههای جداگانه قرار م یگیرند. انواع ولو باتوجهبه ویژگ یهای تولید در قسم تهای خاصی از صنعت کاربرد دارد. بت این تعریف، ولو استلایت صنایع غذایی بهتر درک م یشود. در این مقاله، قصد داریم ابتدا ولو و سوپرآلیاژ استلایت را معرفی کنیم، سپس به سراغ ولو استلایت صنایع غذایی برویم.

ولو چیست؟ ولو با نامهای “شیر ولو” یا “کنترل ولو” نیز شناخته م یشود؛ این ابزار همانی است که بر سر جریانهای سیالات، گازها و یا جامدات شبیه به مایع بسته م یشود تا کنترل، هدایت یا تنظیم آنها
عملی کند. ولوها با روشهای گوناگونی کنترل (باز یا بسته) م یشوند؛ هر ولو متناسب با کاربردی که در صنعت دارد، به ش یوه خاصی کنترل م یشود؛ روشهایی مانند باز و بسته شدن اتوماتیک، دستی یا بهوسیله اهرم، از جمله انواع شیوه. ولو است ِ های کنترل گفتنی است که ولوها باتوجهبه اینکه از چه آلیاژهایی در ساخت آنها استفاده شده و سایر ویژگ یهای فنی آنها چگونه است، در صنایع گوناگون به کار م یروند؛ بهعنوان نمونه، برخی از ولوها باتوجهبه قابلیت ضدخورندگی، برای انتقال انواع مایعات خورنده مورداستفاده قرار م یگیرند.
ولو شامل چه انواعی م یشود؟ طراحان شیر ولو، این اتصالات را در طرحها و حالتهای گوناگونی م یسازند تا جوابگ وی طیف وسیعی از نیازهای صنعتی باشند. ولو باتوجهبه اینکه چه دیسکی دارد، چگونه کنترل م یشود و از لولههای انتقالدهنده آن به چه شکل است، به انواع گوناگونی تقسیم م یشود. در ادامه، رای جترین انواع ولو را که ارتباطهایی با ولو استلایت صنایع غذایی دارند، به شما معرفی م یکنیم : باتر فلای ولو یا شیر پروانهای: • این مدل از ولو که در صنایع غذایی و دارویی کاربردهای بسیار گستردهای دارد، ا معمولا با جنس استیل استینلس در سایزهای گوناگونی به بازار عرضه م یشود. جالب است بدانید که صفحه شیر پروانهای بهصورت گردشهای یکچهارم عمل م یکند . این مدل از ولو به سبب اینکه وزن کم، عملکرد سرعتی و هزینههای حفظ کمی دارد، در میان ولوهای مناسب صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد. دیافراگم ولو یا شیر دیافراگمی: • این نوع از ولو با یک حرکت خطی باز و بسته م یشود. از ولو دیافراگمی برای بازکردن، بستن و کنترل فشار انواع سیالات استفادههای زیادی م یشود. این ولو به سبب اینکه از یک دیسک انعطافپذیر
برای آببندی بهتر استفاده م یکند، گزینهای بسیار مناسب برای صنایع دارویی و غذایی است. اگر قصد دارید که با ولو استلایت صنایع غذایی بیشتر آشنا شوید، نباید شیر دیافراگمی را نادیده بگیرید. شیر ی کطرفه: • ولو یا شیرهای یکطرف همانطور که از نامشان مشخص است، اجازه حرکت معکوس به سیالات را نم یدهند. جالب است بدانید که این نوع از ولو کاربرد زیادی در صنایع غذایی دارد؛ همچنین گفتنی است که شیر ی کطرفه با آلیاژهای فلزی گوناگونی تولید و عرضه م یشود.

ولو صنایع غذایی متخصصان باتوجهبه اینکه صنایع غذایی حساسیتهای مربوط به خود را دارد، انواعی از ولو را ا صرفا برای استفادههای اینچنین ی طراحی و تولید م یکنند. ا مطمئنا اولین ویژگی ولوهای صنایع غذایی، باید رعایت بهداشت و پس از آن مقاومت مطلوب در برابر خوردگ یهای احتمالی باشد. جالب است بدانید که ولو صنایع غذایی بهطورکل ی به دودسته تقسیم م یشود : ولو تماس مستقیم: • این دسته از ولوها بهصورت مستقیم با مواد عبورکننده از لولهها ارتباط فیزیکی برقرار م یکنند. ولو تماس غیرمستقیم : • این دسته از ولوها به شکل مستقیم یک تماس فیزیکی با سیالات عبورکننده برقرار نخواهند کرد. در ادامه، دو عامل تأثیرگذار در ساخت ولوهای صنایع غذایی را بررسی خواهیم کرد.
آلیاژ در ساخت ولو صنایع غذایی ولوها از جهت جنس بدنه، بانت و اجزا داخلی، به دو دسته کلی پلاستیکی و فلزی تقسیم م یشوند؛ ما در این مقاله، ولوهای فلزی را مدنظر داریم، پس ولوهای غیرفلزی را ا فعلا نادیده م یگیریم. ولوهای فلزی از آلیاژهای بسیار متنوعی تولید م یشوند اما نکته اینجاست که اگر سازنده قصد داشته باشد یک کارکرد منحصربهفرد به ولو بدهد، باید آلیاژ آن را بهدرست ی و با حساسیت بسیار انتخاب کند. آلیاژهای معمولی مانند آلیاژ فولاد، برنج یا برنز، گزینههای مناسبی برای تولید انواع ولو صنایع غذایی هستند اما هزینههای بهتری هم در کار است . این روزها، با گسترش علوم مهندسی مواد در کشور ایران، ولوها بهوسیله برآلیاژها تولید م یشوند؛ ابرآلیاژها به سبب اینکه ویژگ یهای منحصربهفردی دارند، مقاومت و استحکام ولو را تا حدود بسیار زیادی ارتقا م یدهند و جلوی بسیاری از خطرات احتمالی را م یگیرند.
اجازه بدهید این مسئله را با یک مثال توضیح دهیم: برخی از ولوها برای کنترل مایعات خو رنده مورداستفاده قرار م یگیرند. اگر در ساخت این ولوها از آلیاژهای معمولی استفاده کنیم، ب همرورزمان پوسیده م یشوند و جریان انتقال و کنترل سیالات را دچار نقص م یکنند . حالا اگر آلیاژ معمولی را با سوپرآلیاژهایی مانند نیکل، کبالت یا استلایت عوض کنیم، نت یجه بسیار بهتری حاصل م یشود؛ در ادامه از آلیاژهای پرکاربرد در ساخت انواع ولو صنایع غذایی صحبت خواهیم کرد .
ولو استلایت صنایع غذایی استلایت یک سوپر آلیاژ پرکاربرد است که خواص و ویژگ یهای فنی بسیار مطلوبی دارد. البته این نکته را نباید فراموش کنیم که سوپرآلیاژ استلایت، زیرمجموع های سوپرآلیاژ کبالت محسوب م یشود ولی در مجموع، برخی از ترکی بهای شیمیایی و خواص مکانیکی، قابلیتهای منحصرب هفردی به این آلیاژ داده است. خواص سوپرآلیاژ استلایت شامل موارد زیر م یشود: مقاومت بسیار بالا به انواع ساییدگی؛ • حفظ سختی کلی فلز؛ • مقاومت بسیار مطلوب در برابر فلزات مذاب. • سوپرآلیاژ استلایت باتوجهبه اینکه قابلی تهای منحصربهفردی دارد، در صنایع حساسی مانند هوافضا، صنایع پتروشیمی، اتومبیلسازی و صنایع مهندسی پزشکی مورداستفاده قرار م یگیرد. یکی دیگر از کاربردهای آلیاژ استلایت، کاربرد رد ساخت ولو استلایت صنایع غذایی است.

سخن پایانی ولو استلایت صنایع غذایی نوعی از شیرآلات صنعتی است که با سوپر آلیاژ استلایت تولید م یشود و مناسب استفاده در جا یجای صنایع غذایی است. در این مقاله، تلاش کردیم تا ابتدا انواع ولو را تعریف کنیم، سپس به مشکلات آلیاژهای معمولی در ساخت انواع ولو بپردازیم؛ در قسم تهای پایانی نیز، نکاتی را بیان کردیم که رفتار متخصصان برای استفاده از آلیاژ استلایت در ساخت ولو صنایع غذایی را توجیه م یکند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *