ولو مونل و کاربردهای آن در صنعت

ولو مونل و کاربردهای آن در صنعت

پیش از پرداختن به ولو مونل، بهتر است درباره مونل صحبت کنیم. مونل چیست؟ چگونه ساخته م یشود؟ و چه کاربردهایی دارد؟ شما فکر م یکنید مونل در زندگی شما هم کاربرد دارد؟ برای فهمیدن این امر، با ما همراه باشید.

مونل چیست؟ در ابتدا لازم است بدانید وقتی از مونل صحبت م یکنیم، محتوای بحث ما حولوحوش فلزات م یچرخد. بله؛ مونل یک نوع فلز است. پس ولو مونلها، دستهای از شیرآلات فلزی هستند. در واقع مونل به گروهی از آلیاژها اطلاق م یشود که در درجه اول ساخته شده از نیکل و مس هستند و درصد ۶۷ درصد تا ۵۲ مقدار کمی نیز آهن، منگنز، کربن و سیلیکون دارند. ترکیب این آلیاژها از است. آلیاژ مونل قویتر از نیکل خالص است. این آلیاژ در برابر خوردگی توسط ب سیاری از عوامل م نجمله جریان سریع آب دریا، مقاوم است. پس م یتواند مصارف بسیار مهمی در صنعت داشته باشد. هرکجا که مقاومت بیشتری مورد انتظار ما است، این آلیاژ م یتواند به کار ما بیاید. در ادامه به مصارف آن نیز
Robert Crooks – اشاره خواهیم کرد. آلیاژ مونل، نخستینبار توسط رابرت کروکس استنلی ) کار م یکرد، ساخته شد. INCO( برای شرکت ب ی نالملل ی نیکل ۱۹۰۱ که در سال Stanley – ، یک آلیاژ با ترکیب دوتای ی از مس و نیکل است و نسبتهای آن درست مانند ۴۰۰آلیاژ مونل عیار ترکیبی است که به طور طبیعی در سنگ معدن نیکل در معادن شهر سادبری استان اونتاریو در کانادا یافت م یشود .این معادن در واقع در اثر برخورد یک شهابسنگ به زمین ایجاد شدهاند. آلیاژ – Ambrose Monell – مونل که نامش از نام خانوادگی رئیس شرکت مذکور یعنی امبروز مونل ثبت اختراع شد .۱۹۰۶در سال ،گرفته شده شایسته است این نکته را تذکر دهیم که آلیاژ مونل به شدت گرانقیمت است. به همین جهت تنها در مواردی استفاده م یشود که نتوان چیزی ارزانتر را جایگزین آن نمود. موارد استفاده از آلیاژ مونل آلیاژ مونل به طور گسترده در موارد زیر مورداستفاده قرار م یگیرد. هوا و فضا✓ تولید و تصفیه روغن✓ کاربردهای دریایی✓ آلات موسیقی مانند سازهای بادی ✓ صنایع شیمیایی ✓ گرمکنهای آبنمک ✓ صنایع نفت و گاز پتروشیم ی✓
لولهها و اتصالات آبشیرینکن ✓ مبدلهای حرارتی آب دریا ✓ لولهها و اتصالات تأسیسات آب دریا ✓ محصولاتی مانند پیچگوشت ی ✓ سیستم لولهک شی ✓ مخازن سوخت و آب✓ مخازن مورداستفاده در آشپزخانه کارخانجات ✓

ولو مونل یا شیر مونل چیست؟ شیر مونل یا ولو نومل به شیرآلات صنعتی گفته م یشود که از آلیاژهای مونل ساخته م یشود. این شیرآلات به دلیل استفاده از مونل در برابر خوردگی مقاوم هستند و این مزیت بزرگ آنها است. در این صنعت – شیرآ لات – دو نوع آلیاژ مونل داریم؛ یکی آلیاژ مونل فرفورژه و دیگری آلیاژ مونل. در k و مونل ۴۰۰ دو نوع مونل ،بین همه انواع آلیاژهای مونل – استفاده بیشتری در صنعت 500 شیرآلات دارند. ولو تمام مونل ، به شیرآلات ی که هر دو بخش بدنه و قطعات داخلی آن از آلیاژ مونل ساخته شده باشد گفته م یشود. از شیرآلات مونل در کجاها باید استفاده کرد؟ شیرهای مونل مقاومت زیادی در برابر هر نوع خوردگ ی مانند ، همانطور که پی شازاین اشاره شد خوردگ یای که براثر اسید، نمک، قلیا و … ایجاد م یشود، دا رند. به همین دلیل م یتوانند در صنایعی مانند، که با اسید و مواد خورنده و یا محیطهای ی که با دمای بالا و یا رطوبت بسیار زیاد سروکار دارند استفاده شوند. ، صنایع نفت و گاز و پالایشگاهها انواع ولو مونلها کدام است؟
شیرآلات تمام مونل شیرآلاتی که تماما از آلیاژ مونل ساخته شده باشند، بهصورت گسترده در دستگاههای آلکیل کننده ( ( در پالایشگاههای نفتی استفاده ،)HF و ستونهای تولید اسید هیدرو فلوئوریک ( alkylation م یشوند. دلیل این امر فضای بسیار مرطوب و پرحرارت این محیطها است. امری که موجب بهترین گزینه ب رای آنها بهشمار آید. همچنین لازم به ذکر است که شیرهای ، م یشود شیر مونل مونل در سیست مهای تحتفشار محلول آلکلاین کلر نیز مورداستفاده قرار م یگیرند.
شیرآلات مونل ترکیب ی در ، و قطعات داخل یاش از مونل ساخته شده باشد CS/SS آن نوع از شیر مونل که بدنه آن از بخشهای کم حرارتتر یک سیستم تولید اسید هیدرو فلوئوریک استفاده م یشود.ازآنجای یکه ، درجه مقاومت کند۷۱ استیل کربن م یتواند در برابر انیدروز اسید هیدرو فلوئوریک در دماهای زیر – از نوع استنلس استیل و فولاد کربن ، بیشترین نوع از مادهای که برای بدنه شیر انتخاب م یشود جنس قطعات داخلی شیر، – است. با وجود این CS/SS حتما باید از مونل باشد تا بتواند ویژگ یهای مقاومتی در برابر خوردگی و فرسایش موردنیاز را تأمین کند . در مواردی که درگی ری با موادی چون اتیلن، پروپیلن، اکسیژن مایع، اکسیژن خالص و آب دریا وجود دارد، – استنلس استیل و یا همان فولاد زنگنزن – SS عموما از شیرآلات ی با بدنهای از جنس . درحال یکه قطعات داخل ی آن از جنس مونل است ، استفاده م یشود کاهش هزینههای تولید است. زیرا ، و مونلSS/CS بهصورت کلی دلیل اصلی استفاده ترکیبی از همانطور که پی شازاین نیز اشاره شد، آلیاژ مونل بسیار گرانقیمت است. برای مثال اگر برای لولهک ش ی از آلیاژ مونل بهجای فولاد کربنی استفاده کنیم، هزینه کار سه برابر خواهد شد. ازاینرو استفاده از شیر ترکیبی استنلس استیل و مونل به طور قابلتوجه ی در کاهش هزینهها تأثیر م یگذارد.

انواع ولو مونل بر اساس نوع شیر شیرهای مونل در انواع زیر ساخته م یشوند: )Gate Valves( شیرآلات کشویی ✓ )Globe Valves( شیرآلات سوزنی ✓ )Ball Valves( شیرآلات توپ ی ✓ )Check Valves( شیرآلات یکطرفه ✓ )Control Valves( شیرآلات کنترل ی ✓
)Needle valve شیرفلکه سوزن ی مونل ( ✓
معایبی که ممکن است در ولو مونل، مشاهده کنی م این معایب عبارتاند از: ضعیف بودن کارایی این آلیاژ به دلیل میل به سخت شدن سریع کار✓ موادی وجود دارد که سبب فساد آلیاژ مونل م یشود. مانند؛ اسید نیتروژن، هیپوکلریتها، ✓ اکسید نیتریک، در اکسید گوگرد و … . با وجود مقاومت در برابر خوردگی، امکان دارد در صورت برخورد با آبنمک سوراخ شود ✓ امکان خوردگی گالوانی؛ اگر از فلزهایی چون آلومینیوم، روی و یا آهن در اتصالات شیرآلات ✓ مونل استفاده کنیم، تحت برخی شرایط خاص، این اتصالات بهسرعت دچار خوردگی خواهند شد.

جمعبن د ی شیرآلات مونل از آلیاژ ترکیبی مس و نیکل ساخته م یشوند و به دلیل مقاومت زیاد در برابر خوردگی، در صنایع شیمیایی و هرکجا که مواد اسیدی و یا قلیایی مورداستفاده است، کاربرد دارند. بااینحال باتوجهبه گران بودن آلیاژ مونل گاهی نیز بهصورت ترکیبی از آن در شیرآلات استفاده م یشود. فکر م یکنید بتوانید موارد استفاده دیگری از ولو مونلها پیدا کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *