Author Archives: mazaheri

فنرهای اینکونل X-750

فنر اینکونل X-750

این آلیاژ بر پایه نیکل- کروم می باشد که با انجام عملیات رسوب سختی با اضافه شدن آلومینیوم و تیتانیوم تشکیل می شود. این آلیاژاستحکام بالایی تا حدود 1300 درجه فارنهایت یا 704 درجه سانتی گراد دارد. همچنین مقاومت به اکسیداسیون بالا تا 1800 درجه فارنهایت یا 982 درجه سانتیگراد دارد. این آلیاژ در توربین […]

ولو مونل و کاربردهای آن در صنعت

ولو مونل و کاربردهای آن در صنعت پیش از پرداختن به ولو مونل، بهتر است درباره مونل صحبت کنیم. مونل چیست؟ چگونه ساخته م یشود؟ و چه کاربردهایی دارد؟ شما فکر م یکنید مونل در زندگی شما هم کاربرد دارد؟ برای فهمیدن این امر، با ما همراه باشید. مونل چیست؟ در ابتدا لازم است بدانید […]

ولو استلایت صنایع غذایی

ولو استلایت صنایع غذایی ولوها از جمله انواع اتصالات و لولهها محسوب م یشوند اما به سبب اینکه به انواع بسیار گستردهای تقسیمپذیر هستند و نکات کاربردی و علمی آنها بسیار زیاد است، ا معمولا در دست ههای جداگانه قرار م یگیرند. انواع ولو باتوجهبه ویژگ یهای تولید در قسم تهای خاصی از صنعت کاربرد […]

فولاد زنگ نزن دوفازی

فولاد زنگ نزن دوفازی فولاد داپلکس نوعی سوپرآلیاژ محسوب م یشود. سوپرآلیاژها ترکیبی از عناصر فلزی و غیرفلزی مختلف هستند که بر اساس هدفی خاص با نسبتی دقیق با یکدیگر ترکیب م یشوند. یکی از پرکاربردترین انواع آلیاژها، فولادها هستند. فولادها به آلیاژها پایه آهنی گفته م یشوند که درصد درصد باشد. انواع فولادها بهخاطر […]

عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل هرچند که امروزه انواع آلیاژها با خواص و ویژگ یهای از پیش تعیین شددده ودود دارند که م یتوانید بنا بر نیاز خود برای سداخ طععات متلل از آ ها بهره بگیرید اما گاهی نیاز اسد که خواص ی نوع آلیداژ را بددو تیییر در ددددد ترکیدآ مواد آ تیییر دهیدد یکی […]

سوپرآلیاژ چیست؟

سوپرآلیاژ چیست؟ انواع و ویژگیهای آن ) نیز در میان اهل صنعت مشهور هستند، Superalloyابرآلیاژها که با نام سوپرآلیاژ ( براساس ویژگ یهای ساخت و عناصر شیمیایی ترکیبی، خواص و مزی تهای بیشتری نسبت به سایر آلیاژهای فلزی دارند؛ گفتنی است که ابرآلیاژها براساس ویژگ یهای منحصر به فردشان، در بخ شهای تخصصیتر صنعتی به […]

خستگی حرارتی

خستگی حرارتی خستگی به انواع گوناگونی مانند خستگی حرارتی یا خستگی در دمای ثابت تقسیم م یشود. خستگی در مواد اتفاق م یافتد و به معنای فرایندی است که زمین هساز شکست ماده موردنظر خواهد شد. به سبب این مسئله که خستگی تأثیر بسیار زیادی در عمر قطعات فلزی دارد، راهکارهای گوناگونی برای سنج خستگی […]

جوشکاری آلیاژهای نیکل – جوشکاری اینکونل

جوشکاری آلیاژهای نیکل – جوشکاری اینکونل جوشکاری یکی از فرایندهای تخصصی در عرصه فلزات است که با اهداف خاصی دنبال م یشود؛ در یک کلام م یتوانیم بگوییم که از جوشکاری برای متصل کردن دو قطعه فلزی استفاده م یشود اما نکته اینجاست که در برخی موارد، اهداف ثانوی دیگری مانند ترمیم یک سطح فلزی […]

جوانسازی قطعات توربین های گازی

جوانسازی قطعات توربین های گازی قطعات توربینهای گازی باتوجهبه عوامل و مؤلفههای گوناگونی در برابر خطر فرسایش یا سایر آسیبها قرار دارند؛ این آسی بها در برخی موارد، تا جایی پیش م یروند که عملکرد کلی توربین را تحتالشعاع قرار م یدهند و فرایند کار را مختل م یکنند. در این مواقع، متخصصان باید به […]

تنش گیری حرارتی

تنش گیری حرارتی تنش گیری یک عملیات حرارتی است که پس از انجام فرایندهایی مانند جوشکاری انجام م یشود. متخصصان تنش گیری حرارتی را برای حصول پارامترهای خاصی بهکار م یگیرند. گفتنی است که این فرایند با ش یوه مخصوصی انجام م یشود و حتما باید توسط متخصصان بهصورت دقیق بررسی شود. در این مقاله، […]