تنش پسماند

تنش پسماند تنش پسماند از جمله تنشهایی است که اگر با انتخاب و نظارت متخصصان به وجود بیاید، موجب تقویت یک قطعه م یشود و اگر بهصورت ناخودآگاه اتفاق بیفتد، م یتواند باعث خرابی آن شود. ممکن است برای شما سؤال شود که تنش پسماند دق یقا چیست، چه تأثیری در قطعات دارد و شیوههای […]

بازسازی قطعات توربین های گازی

بازسازی قطعات توربین های گازی توربینهای گازی در زمان یکه با مشکل یا عیبی مواجه م یشوند، ا معمول بازسازی یا جوانسازی م یشوند؛ چراکه بسیار گرانبها هستند و امکان تعویض کلی آنها، ممکن نیست. بازسازی قطعات توربینهای گازی جزئ ی جدای یناپذیر از صنعت استفاده از این قطعات تخصصی است و با روشها و […]

فنر اینکونل

فنر اینکونل تقریبا همه کسانی که در صنعت دستی دارند اهمیت آلیاژها و سوپر آلیاژها را م یدانند. امروزه تقریبا کمتر قطعه صنعتی را م یتوان یافت که از یک عنصر خالص ساخته شده باشد. آلیاژها در گریدها و طیفهای مختلف و با پایههایی مانند آلومینیوم، آهن، نیکل، مس و غیره یک عضو اساسی صنعت […]

خوردگی داغ قطعات توربین

خوردگی داغ قطعات توربین خوردگی دما بالا یا داغ یکی از انواع خوردگی است که ا معمولا در توربینها یا موتورهای دیزلی اتفاق م یافتد و زمین هساز آسی بهای بیشتر به قطعات توربین یا انواع موتورهای دیزلی م یشود. گفتنی است که خوردگی دما بالا در شرایط خاصی، بیشتر از موقعی تهای معمولی اتفاق […]

احیا قطعات توربین های گازی

قطعات توربینهای گازی به سبب اینکه دائما در حال کار هستند، با فرسودگ یهای گوناگونی مواجه م یشوند؛ با توجه مدلهای متفاوت توربینها، برخی از قطعهها بیشتر از سایر قطع هها آسیب م یبینند و در نتیجه، نیازمند احیا، بازسازی یا جوانسازی خواهند بود. متخصصان داخل کشور با روشهای تخصصی گوناگونی این فرایندها را دنبال […]

استلایت

پیشرفتهای امروزی در زمینه تکنولوژی و صنایع مختلف باعث ایجاد نیا زهای تخصصی بیشازپیش در زمینه قطعهسا زی شده است. یکی از این نیا زها تولید آلیاژهای جدید با ویژگ یهای منحصرب هفرد است که در تولید قطعات صنعتی جدید حائز اهمیت م یباشد. آلیاژهایی که م یتوانند در ساخت و یا – پوششدهی قطعات […]

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به حرارت

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به حرارت سوپرآلیاژهای بر پایه نیکل متناسب با ویژگ یهای شیمیایی و مکانیکی، به انواع گوناگونی تقسیم م یشود؛ دستهای از آنها مقاوم به انواع خوردگی و دست های دیگر مقاوم به حرارت و دماهای زیاد هستند. این آلیاژها باتوجهبه اینکه با چه عناصری بهجز نیکل، تشکیل شدهاند، در برابر چنین […]

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی فلزهای خالص مقاومت نسبتا نامطلوبی در برابر خوردگی یا فرسایش دارند؛ به سبب همین مسئله، متخصصان عرصه فلزات، از عناصر فلزی گوناگون برای ساخت آلیاژها و سوپرآلیاژها استفاده م یکنند تا مقاومت نسبی فلزات و قطعههای فلزی را در برابر خوردگی یا سایر آسیبها افزایش دهند. نیکل و آلیاژهای […]

انواع ولو

انواع ولو ولو یا شیر در انواع گوناگونی تولید م یشود تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها باشد. اهل صنعت باید بهدرستی با انواع ولو آشنا باشند، تا بتوانند درصورت نیاز، ولو مورد نظر خود را از سایر انواع ولو تشخیص دهند و آن را بهکار گیرند؛ این اطلاعات باعث م یشود که هزینهها یا […]