Category Archives: دانشنامه

فولاد زنگ نزن دوفازی

فولاد زنگ نزن دوفازی فولاد داپلکس نوعی سوپرآلیاژ محسوب م یشود. سوپرآلیاژها ترکیبی از عناصر فلزی و غیرفلزی مختلف هستند که بر اساس هدفی خاص با نسبتی دقیق با یکدیگر ترکیب م یشوند. یکی از پرکاربردترین انواع آلیاژها، فولادها هستند. فولادها به آلیاژها پایه آهنی گفته م یشوند که درصد درصد باشد. انواع فولادها بهخاطر […]

عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل هرچند که امروزه انواع آلیاژها با خواص و ویژگ یهای از پیش تعیین شددده ودود دارند که م یتوانید بنا بر نیاز خود برای سداخ طععات متلل از آ ها بهره بگیرید اما گاهی نیاز اسد که خواص ی نوع آلیداژ را بددو تیییر در ددددد ترکیدآ مواد آ تیییر دهیدد یکی […]

سوپرآلیاژ چیست؟

سوپرآلیاژ چیست؟ انواع و ویژگیهای آن ) نیز در میان اهل صنعت مشهور هستند، Superalloyابرآلیاژها که با نام سوپرآلیاژ ( براساس ویژگ یهای ساخت و عناصر شیمیایی ترکیبی، خواص و مزی تهای بیشتری نسبت به سایر آلیاژهای فلزی دارند؛ گفتنی است که ابرآلیاژها براساس ویژگ یهای منحصر به فردشان، در بخ شهای تخصصیتر صنعتی به […]

جوشکاری آلیاژهای نیکل – جوشکاری اینکونل

جوشکاری آلیاژهای نیکل – جوشکاری اینکونل جوشکاری یکی از فرایندهای تخصصی در عرصه فلزات است که با اهداف خاصی دنبال م یشود؛ در یک کلام م یتوانیم بگوییم که از جوشکاری برای متصل کردن دو قطعه فلزی استفاده م یشود اما نکته اینجاست که در برخی موارد، اهداف ثانوی دیگری مانند ترمیم یک سطح فلزی […]

تنش گیری حرارتی

تنش گیری حرارتی تنش گیری یک عملیات حرارتی است که پس از انجام فرایندهایی مانند جوشکاری انجام م یشود. متخصصان تنش گیری حرارتی را برای حصول پارامترهای خاصی بهکار م یگیرند. گفتنی است که این فرایند با ش یوه مخصوصی انجام م یشود و حتما باید توسط متخصصان بهصورت دقیق بررسی شود. در این مقاله، […]

تنش پسماند

تنش پسماند تنش پسماند از جمله تنشهایی است که اگر با انتخاب و نظارت متخصصان به وجود بیاید، موجب تقویت یک قطعه م یشود و اگر بهصورت ناخودآگاه اتفاق بیفتد، م یتواند باعث خرابی آن شود. ممکن است برای شما سؤال شود که تنش پسماند دق یقا چیست، چه تأثیری در قطعات دارد و شیوههای […]