آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی

فلزهای خالص مقاومت نسبتا نامطلوبی در برابر خوردگی یا فرسایش دارند؛ به سبب همین مسئله، متخصصان عرصه فلزات، از عناصر فلزی گوناگون برای ساخت آلیاژها و سوپرآلیاژها استفاده م یکنند تا مقاومت نسبی فلزات و قطعههای فلزی را در برابر خوردگی یا سایر آسیبها افزایش دهند. نیکل و آلیاژهای بر پا یه نیکل، قسمتی از این ماجرا هستند. در این مقاله، قصد داریم ابتدا مقداری درباره سوپرآلیاژها و پس از آن، آلیاژ نیکل صحبت کنیم و پس از آن، انواع آلیاژهای مقاوم بر پا یه نیکل را برشماریم.

سوپرآلیاژ چیست؟ سوپرآلیاژها دستهای از فلزهای آلیاژی هستند که خواص مکانیک یشان بسیار بیشتر از خواص مکانیکی آلیاژهای معمولی یا فلزات خالص است. متخصصان در تعریف ابرآلیاژها م یگویند: ابرآلیاژها آن دسته از آلیاژها هستند که توانایی کار در نقطههای بالای ذوب را هم دارند. سوپرآلیاژها معمولا مقاومت بسیار مطلوبی در برابر حرارت و انواع خوردگی دارند؛ به سبب همین مسائل نیز، در بسیاری از صنایع تخصصی به کار گرفته م یشوند. در ساخت انواع موتورهای جت یا تولید فضاپیما از انواع سوپرآلیاژها استفاده م یشود.
علاوه بر این، خال یازلطف نیست اگر بدانید که برجستهترین کاربرد ابرآلیاژها در ساخت قطعات داغ توربینهای گازی است؛ مثلا منطقه احتراق و پرههای توربین گازی از ابرآلیاژها ساخته م یشوند. ابرآلیاژها باتوجهبه عناصر غالب موجود در آنها، به انواع گوناگونی تقسیم م یشوند؛ موارد زیر، مشهورترین انواع ابرآلیاژ هستند: ابرآلیاژ بر پا • یه کبالت؛ ابرآلیاژ بر پا • یه آهن؛ ابرآلیاژ بر پا • یه نیکل.
ابرآلیاژ بر پای
ه نیکل هدف کلی این مقاله، معرفی آلیاژهای پا یه نیکل مقاوم به خوردگی است؛ پس ما ابرآلیاژهای پایه آهن و کبالت را به کناری م یگذاریم و مقداری درباره ابرآلیاژهای پا یه نیکل صحبت م یکنیم . اجازه بدهید ابتدا مقداری درباره عنصر شیمیایی نیکل صحبت کنیم : ام از جدول تناوبی است؛ این عنصر مقاومت مطلوبی دارد و علاوه چکشخوار نیز 28نیکل عنصر هست. گفتنی است که ابرآلیاژهای بر پایه نیکل باتوجهبه اینکه چه درصدی از عناصر فلزی در آ نها بهکاررفته است، خواص متفاوتی دارند؛ این آلیاژها علاوه بر ترکیب شیمیایی، باتوجهبه مسائل مربوط به ذوب نیز در انواع گوناگونی قرار م یگیرند. در ابرآلیاژهای نیکل، معمولا از عناصر زیر استفاده م یشود: )؛CR کروم ( • ) ؛CO کبالت ( • . )MO مولیبدن ( •

خوردگی در فلزات چیست؟ حالا که ابرآلیاژها را بررسی کردیم و نکاتی هم درباره ابرآلیاژ نیکل گفتیم، وقت آن رسیده است که مقداری هم درباره خوردگی در فلزات صحبت کنیم. تعریف تخصصی خوردگی به این شکل است : خوردگی فرایندی است که فلزهای خالص را به شکلهای پایدارتری مانند اکسید، هیدرواک سید یا سولفید تبدیل م یکند. خوردگی در واقع یک واکنش الکتروشیمیایی است که فلز در مواجه با محیط رقم م یزند. خوردگی در فلزات بهصورت عمومی، یک فرایند زیانرسان است و موجب آسیبهای ثانوی مانند سستی یا شکست م یشوند. خوردگی متناسب با اینکه به چه شکلی یا با چه مکانیسمی بروز م یکند، به انواع زیر تقسیم م یشود: خوردگی یکنواخت؛ • خوردگی گالوانیکی؛ •
خوردگی حفرهای؛ • خوردگی شکافی؛ • خوردگی بیندانهای؛ • خوردگی تنشی؛ • خوردگی توأم با خستگی؛ • خوردگی فرسایشی؛ • خوردگی غلطکی. •

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی همانطور که در بخ شهای قبلی نیز بیان کردیم، به آلیاژهایی که عنصر غالب تشکیلدهنده آنها نیکل باشد، آلیاژهای پا یه نیکل م یگویند؛ البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که در برخی از است.50آلیاژهای پایه نیکل، درصد نیکل کمتر از جالب است بدانید که اولین آلیاژ نیکل که توسط متخصصان ک شف شد، “مونل” نام دارد؛ این آلیاژ در تولید شده است و مقاومت خوبی در برابر خوردگی در شرایط مرطوب دارد.1905سال دانشمندان چندین آلیاژ بر پا ، تاکنون1905از سال یه نیکل کشف کردهاند که هرکدام خواص مخصوص به خود را دارند. آلیاژهای پا یه نیکل مقاوم به خوردگ ی، شامل موارد زیر م یشود:
CZ آلیاژ نیکل خالص ریختگی -100 درصد از این آلیاژ را عنصر نیکل تشکیل م یدهد؛ سه درصد باق یمانده شامل یک درصد کربن و 97 دو درصد سیلیسیم م یشود. متخصصان برای مقاومتر کردن این آلیاژ در برابر سایش و تاول زدن، از مقادیر بیشتری سیلیسیم و کربن استفاده م یکنند. آلیاژ موردبحث، گزینهای بسیار مطلوب برای انتقال مواد خورنده مانند مواد قلیایی است؛ علاوه بر این، در موقعی تهایی که نیاز به عدم آلودگی به مس و آهن است، از این آلیاژ استفاده م یشود.
این نکته را هم بهخاطر داشته باشید که اگر لازم باشد از این آلیاژ برای جوشکاری استفاده شود، حتما باید میزان کربن آن به یک درصد یا کمتر محدود شود.

آلیاژهای نیکل و مس متخصصان با ترکیب کردن دو عنصر نیکل و مس، آلیاژهای گوناگونی م یسازند که خواص مکانیکی و شیمیایی ب ینظیری دارند؛ نباید فراموش کنیم که از عناصر فلزی دیگری مانند سیلیسیم در این آلیاژها استفاده م یشود؛ آلیا ژهای این گروه، شامل موارد زیر م یشود: ؛M25S • • M -؛ 30H • M -؛ 35-2
• M -؛ 35-1 • M -30C. هستند.A494 این نامها مطابق با استاندارد اگر اهداف ضدخوردگی را مدنظر داشته باشیم، حتما باید آلیاژهای نیکل و مس را که درصد درصد است، در نظر بگیریم؛ گفتنی است که این آلیاژها علاوه بر مقاومت 2 سیلیسیم آنها بیشتر از بسیار مطلوب در برابر خوردگی، مقاومت به سایش و استحکام زیادی هم دارند.
M آلیاژ -35 خواص این آلیاژ به شرح زیر است : استحکام بسیار زیاد؛ • نشتناپذیری و استحکام مثالزدنی در برابر انواع کنش و واکنشهای شیمیایی مخرب؛ • مقاومت در برابر سایش مکانیکی. • جالب است بدانید که عملیاتهای پیشگرم یا پسگرم بر این آلیاژها انجام نم یشود.
CY آلیاژ -40 درصد 60 نامگذاری شده است. گفتنی است که در این آلیاژ، A494این آلیاژ مطابق با استاندارد درصد آهن بهکاررفته است. 23 درصد کرم و 12نیکل، قطعات ساختهشده با این آلیاژ، استحکام مطلوبی در برابر اکسیدشدن و کربوره دارند. همچنین ماندگاری آنها در موقعیتهای با شرایط دمایی ناپایدار، بسیار مطلوب است.
آلیاژهای نیکل، کرم و مولیبدن این دسته از آلیاژهای بر پا یه نیکل شامل موارد زیر م یشوند: • CW – ؛ ZM • CW – ؛ 7M
• CW – ؛ 12MW • CW6M. مولیبدن موجود در این آلیاژ، عامل اصلی مقاومکننده در برابر خوردگی است؛ گفتنی است که این آلیاژها برای استفاده در موقعی تهایی که سروکار قطعات با اسیدهای غیر اکسیدکننده است، به کار م یروند.

سخن پایانی آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی باتوجهبه مشخصات شیمیایی و عناصر شیمیایی موجود در آنها، قابلتشخیص هستند؛ بهعنوانمثال، مولیبدن یکی از عناصری است که وقتی با نیکل همراه م یشود، مقاومت آن را در برابر خوردگی افزایش م یدهد. ما در این مقاله، کوشیدیم تا رایجترین آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی را معرفی کنیم و نکات تکمیلی مربوط به هرکدام را برشماریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *