احیا قطعات توربین های گازی

قطعات توربینهای گازی به سبب اینکه دائما در حال کار هستند، با فرسودگ یهای گوناگونی مواجه م یشوند؛ با توجه مدلهای متفاوت توربینها، برخی از قطعهها بیشتر از سایر قطع هها آسیب م یبینند و در نتیجه، نیازمند احیا، بازسازی یا جوانسازی خواهند بود. متخصصان داخل کشور با روشهای تخصصی گوناگونی این فرایندها را دنبال م یکنند. ما در این مقاله، قصد داریم درآمدی بر احیا قطعات توربین های گازی به دست دهیم. نکته اینجاست که برای حصول یک درک صحیح از احیا قطعات توربین های گازی، ابتدا توربینهای گازی و قطعات مهم آنها را تعریف کنیم. با ما همراه باشید تا درک مختصر اما صحیحی از این فرایند ایجاد کنید .

توربین گازی چیست و چگونه کار م یکند؟ توربین گازی از جهت فنی، یک نوع موتور احتراق داخلی م یباشد که به شکلی طراحی شده که یک کمپرسور دوار بالادستی و یک توربین پاییندست ی دارد؛ گفتنی است که یک منطقه احتراق نیز در میان این دو جزء قرار دارد. متخصصان درباره توربین گازی م یگویند که این نوع از توربین شباهت زیادی با توربینهای بخار دارد اما نکته اینجاست که آب در توربین بخار نقش انرژی را دارد ولی در توربین گازی، گازها این نقش را بازی م یکنند. کارکرد یک توربین گازی به این شکل است : اگر یک توربین ایدئال را در نظر بگیریم که دارای هیچ نقصی نیست، گاز برای تبدیلشدن به انرژی باید سه فرایند ترمودینامیکی را پشت سر بگذارد: تراکم آیزنتروپیک؛ • احتراق فشار ثابت؛ • انبساط آیزنتروپیک. • این فرایند در یک توربین به شکل عملی اینگونه خواهد بود که گازها ابتدا در یک کمپرسور شتاب م یگیرند؛ پس از آن، یک دیفیوزر سرعت آنها را کم م یکند تا آماده ورود به منطقه احتراق شوند. پس از آن احتراق به گازها اضافه م یشود و در پایان، گازها که حجم بالاتری پیدا کردهاند، به شکل منبس طشده وارد پره م یشوند.

توربین گاز از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ در بخش قبلی کوشیدیم تا توربین گازی را تعریف کنیم و اطلاعاتی درباره نحوه کارکرد آن به دست دهیم. در این بخش، قصد داریم برخی از مهمترین بخشهای توربین گازی را معرفی کنیم و درباره هرکدام، چند کلم های صحبت کنیم. گفتنی است که قطعات توربینهای گازی باتوجهبه اینکه چه وظیفهای دارند یا چگونه عمل م یکنند، در معرض انواع فرسودگ یها یا آسیبهای احتمالی خواهند بود. شما با ایجاد یک شناخت دقی قتر از این اجزا، فرسودگی آنها را به شکل بهتری درک خواهید کرد؛ این مسئله در نهایت به ما اجازه م یدهد که احیا قطعات توربین گازی را بهتر درک کنیم .
کمپرسور هوا متناسب با اینکه کمپرسور در چه قسمتی از صنعت به کار خواهد رفت، نوع آن مشخص خواهد شد. گفتنی است که پارامترهایی مانند راندمان، عمر و ابعاد کمپرسور در انتخاب انواع آن تأثیر بهسزایی دارد. در مجموع، دو نوع کمپرسور برای استفاده در توربین گاز موجود است: کمپرسور گریزازمرکز ؛ •
کمپرسور جریانمحوری . • جالب است بدانید که کمپرسورهای جریانمحوری در مقایسه با سایر کمپرسورها، طول بیشتر و قطر کمتری دارند؛ همین مسئله سبب م یشود که از این نوع کمپرسور در ساخت انواع هواپیماهای غولپیکر استفاده شود.
محفظه احتراق محفظه احتراق با نام منطقه احتراق نیز شناخته م یشود؛ همانطور که در مقدمه نیز بیان کردیم، منطقه احتراق در میان کمپرسور و توربین پایینی قرار دارد و فرایند احتراق گاز و تولید انرژی در آن اتفاق م یافتد.
توربین توربین در دو نوع کلی زیر مورداستفاده قرار م یگیرد : توربین جریانشعاعی؛ • توربین جریانمحوری. • مسئله اینجاست که توربین دق یقا در چه قسمتی از صنعت باید به کار رود؛ باتوجهبه این مسئله، نوع توربین هم مشخص م یشود. نکات فنی گوناگونی در انتخاب نوع توربین تأثیرگذار است؛ بهعنوان نمونه، در توربینهای گازی حرارت بالا از توربین جریانشعاعی استفاده نم یشود.
سایر اجزای توربین گازی علاوه بر اینها، توربینهای گازی دارای اجزای دیگری هم هستند. اجزا دیگر توربینهای گازی به شرح زیر است: روتور. • انواع یاتاقان؛ • پرههای ثابت؛ • پرههای متحرک. •

چگونگی احیا قطعات توربینهای گازی اکنون که اجزا یک توربین گازی را معرفی کردیم، فرایند احیا قطعات آن را به شکل بهتری م یتوانیم بیان کنیم. متخصصان در قدم اول احیای توربین گازی، باید تشخیص دهند که دق یقا کدام قسمت توربین دچار آسیب شده است. به بیان دیگر، اولین قدم مرحله عی بسنجی است. البته نباید فراموش کنیم که در برخی موارد، عی بهای توربین با بازرس یهای ماهانه یا سالانه مشخص م یشود؛ به بیان دیگر، توربین گازی در حال کار کردن است و پرههای آن تا حدودی دچار خوردگی شدهاند. این مسئله در هنگام بازرسی مشخص م یشود و کارشناسان نیز آن را سر یعا احیا م یکنند تا دچار آسی بهای بیشتری نشود.
پس از آنکه عیب توربین بهدرست ی تشخصی داده شد، وقت آن رسیده است که درباره نحوه احیا آن تصمی مگیری شود. گفتنی است که برخی از قطعات توربین گازی قابل احیا نیستند یا احیای آنها بهسخت ی انجام م یشود؛ چراکه در حین اعمال فرایند احیا، دچار شکستگی یا آسیبهای دیگر خواهند شد. قطعاتی مانند پرههای توربین گازی معمولا بهوسیله انواع جوشکاری احیا م یشود؛ البته همانطور که بیان کردیم، ممکن است در فرایند جوشکاری شکستگی یا سایر آسیبها به توربین وارد شود. علاوه بر جوشکاری، از روش زیر نیز در احیا قطعات توربین های گازی استفاده م یشود: پوششدهی: • پوششدهی معمولا برای مقاومسازی قطعات در برابر خوردگی انجام م یشود؛ کارشناسان ابتدا با Flame Sp ،HVOF ،APS زدودن خوردگ یهای سطح قطعات، بهوسیله روشهایی مانند یا ray پوششدهی را عملی م یکنند. جالب است بدانید که از برخی روشهای دوغابی نیز برای TBC پوششدهی استفاده م یشود.

سخن پایانی در این مقاله، ابتدا توربین گازی را تعریف کردیم؛ پس از آن تلاش کردیم تا فرایند کار آن را بهصورت مختصر بیان کنیم. همچنین گفتیم که کمپرسور، منطقه احتراق، توربین، روتور و پرهها از جمله اجزای مهم توربین بهحساب م یآیند. در ادامه مقاله، نکاتی درباره فرایند احیا قطعات توربین های گازی بیان کردیم و دو روش اساسی برای احیا قطعات توربین های گازی یعنی روش جوشکاری و پوششدهی نفوذی را تا حدودی تعریف کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *