استلایت

پیشرفتهای امروزی در زمینه تکنولوژی و صنایع مختلف باعث ایجاد نیا زهای تخصصی بیشازپیش در زمینه قطعهسا زی شده است. یکی از این نیا زها تولید آلیاژهای جدید با ویژگ یهای منحصرب هفرد است که در تولید قطعات صنعتی جدید حائز اهمیت م یباشد. آلیاژهایی که م یتوانند در ساخت و یا – پوششدهی قطعات به کمک مهندسان بیایند. یکی از این سوپرآلیاژها استلایت است که در ادامه سعی داریم شما را با ویژگ یها، انواع و کاربردهای آن آشنا کنیم.

آلیاژ چیست؟ اگر بخواهیم به زبان سادهای آلیاژ را تعریف کنیم به ترکیب کردن چند فلز و یا ترکیب یک فلز با عناصر نافلز با درصد مشخص گفته م یشود. این ترکیبات دارای خواصی هستند که بهتنهای ی در عناصر دیگر نم یتوان پیدا کرد. ا که آلیاژی از آهن محسوب م یشود دارای مقاومت SPK مثلا
سایشی بیشتر نسبت به آهن خالص است. آلیاژها ا معمول از ترکیب کردن عناصر بهصورت مذاب به دست م یآیند که درگذشت ه و با روشهای سنتی رعایت درصد دقیق این عناصر در ترکیب امکانپذیر نبوده است اما امروزه با تکنولوژی ریختهگری دقیق این امر امکانپذیر شده است. از نتایج تکنولوژی مقاومت ، ریختهگری دقیق تولید سوپر آلیاژهایی است که دارای ویژگ یهایی مانند مقاوت به سایش به خوردگی و همچنین مقاومت در محیطهای نامناسب اسیدی، ترش و با حرارت بال م یباشند و این همان چیزی است که صنعت قطعه سازی نوین به آن احتیاج داشت .
آلیاژ استلایت امروزه یکی از سوپر آلیاژهای پر کاربرد در صنعت، استلایت است. این سوپر آلیاژ که پایهی کبالت دارد با ترکیب عناصر کربن، تنگستن، کروم، مولیبدن و نیکل به دست م یآید. عنصر کبالت که پایه قرار دارد. کبالت که از نظر 27اصلی استلایت است در گروه هشتم جدول تناوبی با عدد اتمی ظاهری و برخی از خواص مانند نیکل است دارای ساختاری بلوری است که در طبیعت به صورت خالص یافت نم یشود. آلیاژهایی که بر پایه کبالت ساخته م یشوند عموما دارای مقاومت بال در برابر خوردگی، سایش و حرارت م یباشند که م یتوانند در فرایندهایی مثل اکستروژن، کشش مفتول و انتقال مواد مذاب کاربرد داشته باشند. استلایت معمول به چهار روش ریختگی، متالوژی پودر، متال اسپری و لیه جوشکاری به کار گرفته م یشود.
انواع استلایت آلیاژ استلایت را بر اساس در صد کربن موجود در آن به دو دسته تقسیم م یکنند چرا که کربن عامل اصلی ایجاد مقاوت در برابر سایش و خوردگی در آلیاژ استلایت است . %0.08 استلایتهای کاربیدی با درصد کربن بالی استحکام این نوع استلایت با کاربیدهای کروم، تنگستن و مولیبدن بال می رود. استلایتهای محلول در جامد.
اگر تنگستن را از ترکیب استلایت خارج کرده و یا با مقادیر بسیار جزئی به کار ببریم توان این آلیاژ را در برابر ضربه و خوردگی افزایش داد هایم که این نوع از آلیاژ استلایت را در دسته محلول در جامد قرار م یدهند . همچنین انواع گریدهای استلایت بهصورت زیر است : • ،22، استلایت 21 استلایت ،12 استلایت ،6 استلایت ،4 استلایت ،3 استلایت ،1 استلایت استلایت ،694، استلایت F، استلایت 190، استلایت 107، استلایت 31، استلایت 25 استلایت .720، استلایت 712 استلایت ،706

تشریح خواص استلایت خواص این سوپرآلیاژ پرکاربرد، شامل موارد زیر م یشود: : . مقاومت به خوردگ ی 1 استلایت ها و بهطورکل ی آلیا ژهای پایه کبالت در برابر سه نوع خوردگی مقاومت از خود نشان م یدهند. نوع اول خوردگی براثر برخورد ذرات بر سطح فلز است که براثر ضربه حاصله بخش کوچکی از
سطح فلز کنده م یشود. در نوع دوم خوردگی، فلزات در محیطی خورنده قرار م یگیرند. مانند لولهها و پمپهای مواد اسیدی، نمکهای خورنده، گازهای ترش و غیره. در حالت سوم یا خوردگی . خوردگی ایجاد م یشود ، سطح دو فلز در تماس و لغزش مکرر قرار گرفته و براثر سایش ،لغزش ی . مقاومت به سایش: 2 یکی از ویژگ یهای منحصربهفرد استلایت، دارابودن مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش بهصورت همزمان است که این ویژگی در آلیاژهای دیگر کمتر دیده م یشود .همچنین این آلیاژ در سایش فلز بر فلز داری ضریب اصطکاک پایینی است که این امر در افزایش طول عمر قطعات درگیر با یکدیگر تأثیر دارد. . مقاومت در برابر حرارت: 3 بهطورکل ی درمورد آلیاژهای پایه کبالت م یتوان گفت که با افزایش دما مقاومت به خوردگی و سایش و همچنین مقاومت خستگی آنها کمتر تحت تأثی ر قرار م یگیرد که دلیل این امر تغییر ساختمان بلوری کبالت براثر افزایش دما است. این موضوع م یتواند به ساخت قطعات کاربردی در صنعت هوافضا، انتقال مواد مذاب و صنایع نورد و اکستروژن کمک کند . . مقاومت چسبندگی 4 آلیاژ استلایت دارای مقاومت سایش چسبان بالیی است که در زمینه صنایع سیلینگ و آببندی فلز بر روی فلز م یتواند بسیار مفید بوده و در ساخت انواع شیرآلت سرچاهی، مکانیکال سیلها و سطوح دوار پمپها به کار گرفته شوند.

پوششدهی با استلایت ازآنجای یکه استلایت یک سوپرآلیاژ با سختی بال محسوب م یشود عملیاتهای ماشینکاری بر روی آن هزینهبر و سخت م یباشد همچنین قابلیت چکشخواری آن نسبت به آلیاژهای معمولی پایینتر است .بهخاطر همین موضوع م یتوان در ساخت قطعاتی که تنها بهسخت ی بال و مقاومت تنها در سطح قطعه نیازمند هستند از استلایت ب هعنوان پوششبر قطعه استفاده ،سایشی و خوردگ ی قطعاتی را م یتوان تولید نمود که ویژگ یهای ، کرد. بدین ترتیب علاوه بر کاهش هزینههای ساخت آلیاژ استلایت را در سطح آنها و ویژگ یهای فولدهای دیگر را در کلیت قطعه بهصورت همزمان داشته باشند. انواع پوششده ی استلایت: – جوشکاری لیزر – Laser Weld Deposition TIG – – جوش آرگون
MIG – – جوش میگ Submerged Arc Welding – – جوشکاری زیر پودری PTA – جوشکاری به روش HVOF – – روش پاشش حرارتی
استلایت را چگونه میتوان خرید استلایت در بازار به شکلهای مختلفی مانند میلگرد، مفتول فنری، الکترود، سیم جوش، فیلر و غیره موجود م یباشد. باید توجه داشته باشید که گرید پیشنهاد شده در نقشه فنی با گرید خریداری شده مطابقت داشته باشد.

سخن پایانی در این مقاله، ابتدا چند خطی درباره آلیاژها صحبت کردیم و پس از آن به سمتوس وی معرفی سوپرآلیاژ پرکاربرد استلایت رفتیم. در بخش دوم مقاله، کوشیدیم تا گریدهای استلایت، خواص منحص ربه فرد آن و اطلاعاتی هم درباره نحوه خرید به دست دهیم. مطالع های این مقاله، به شما کمک م یکند تا یک دیدگاه کلی درباره آلیاژ استلایت به دست آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *