انواع ولو

انواع ولو

ولو یا شیر در انواع گوناگونی تولید م یشود تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها باشد. اهل صنعت باید بهدرستی با انواع ولو آشنا باشند، تا بتوانند درصورت نیاز، ولو مورد نظر خود را از سایر انواع ولو تشخیص دهند و آن را بهکار گیرند؛ این اطلاعات باعث م یشود که هزینهها یا اشتباهات احتمالی به صفر برسد. در همین راستا، قصد داریم در این مقاله ابتدا چند کلم های دربارهی ولو صحبت کنیم، سپس به سراغ معرفی انواع ولو و بیان اطلاعات تکمیلی هرکدام برویم؛ با ما همراه باشید.

ولو چیست؟ ) یا شیر کنترلکننده، تنظی مکننده و یا هدایتکنند هی یک جریان از گازهای سیال، Valveولو ( مایعات، یا جامداتی است که مانند مایع عمل م یکنند. ولو به سه روش کلی کنترلکننده جریانها خواهد بود: بهوسیلهی یک اهرم، پدال یا فلکه. •
به شکل اتوماتیک در زمانهایی که فشار تغییر م یکند یا تغییراتی در دما و جریان به وجود • آید. به صورت صددرصد دستی. • نکته: بسیاری از ولوها علاوه بر کنترل اتوماتیک، یک کنتر لکننده دستی نیز دارند؛ این کنترلکننده به تکنسی نها کمک م یکند که درصورت نیاز، تغییراتی در وضعیت ولو ایجاد کنند. جالب است اگر بدانید که ولوها از نظر فنر باید در دست هبندی انواع لوله و اتصالات قرار بگیرند اما معمولا بصورت جداگانه مورد بررسی قرار م یگیرند.
ولو از چه اجزایی تشکیل میشود ؟ هر ولو متناسب با طراحی منحصر به فرد خود، از اجزا و بخشهای گوناگونی تشکیل م یشود اما نکته اینجاست که برخی از اجزا در همه ولوها یکسان هستند و صرفا برخی از تغییرات ظاهری، آنها را از یکدیگر متمایز م یکند؛ در ادامه، مه مترین بخشهای یک ولو را بررسی م یکنیم : : )Valve Body بدنه ولو ( • همانطور که از نام “بدنه” مشخص است، این قسمت پوشش اطراف انواع ولو را در برم یگیرد و محافظتکننده از قسم تهای داخلی یا تریم در ولو است . از آلیاژهایی مانند برنج، برنز، مفرغ و فولاد ضدزنگ برای ساخت بدنه در ولوها استفاده م یشود. نباید این مسئله را فراموش کنیم که هر جنس بدنه ولو باتوجه به اینکه در چه موقعیتی به کار خواهد رفت و دقیقا چه کاربردی خواهد داشت، تعیین خواهد شد؛ به عنوان نمونه، برای ساخت انواع ولو که در دریاهای با آب شور به کار م یروند، از ولو دوپلکس یا سوپردوپلکس استفاده م یشود. : )Valve bonnet( بانت ولو • بانت در واقع یک پوشش کلی است که با پیچ به ولوها متصل م یشود و بصورت نیمهدائم از بدنه ولو محافظت م یکند. به بیان دیگر، ابتدا اجزا داخلی یک ولو در بدنه قرار م یگیرند، سپس بانت در
سطح خارجی متصل م یشود تا بصورت کلی اطراف ولو باشد. همانطور که بدیهی به نظر م یرسد، برای تعمیر یا بازسازی ولوها، باید ابتدا بانت را باز کنیم، سپس به سراغ بدنه و اجزا داخلی برویم. : (Valve port) پورت ولو • پورت در اصل یک محل عبور یا مسیر است که سیالات، جامدات مانند مایع، گازها یا لجنها از )Valve member طریق آن وارد ولو م یشوند و تکنسین ولو با ابزاری مانند دیسک یا عضو ولو ( کنترلکننده، هدای تکننده یا تنظیمکننده آن خواهد بود. گفتنی است که پورتها عاملی برای متصلکردن ولو به لولهها و جریانهای گوناگون هستند؛ در نتیجه باید این مسئله را هم بدانید که پورتها معمولا به وسیلهی روشهای زیر به لولهها متصل م یشوند: رزوه؛ o اتصالات فشاری؛ o چسب؛ o سیمان؛ o فلنج . o

: )Valve Handle دسته ولو ( • همانطور که در بخ شهای قبلی نیز بیان کردیم، ولوها با روشهای گوناگونی کنترل و تنظیم م یشوند. دسته مربوط به آن گروه از ولوها م یشود که از طریق دستی قابلیت تنظیم دارند. البته نباید فراموش کنیم که برخی از ولوهای اتوماتیک نیز دارای دسته کنترل هستند .

ولو به چه انواعی تقسیم میشود؟ ولو متناسب با اینکه در چه صنعتی مورد استفاده قرار م یگیرد، نحوه کار با آن چگونه است، از چه جنسی ساخته شده است و چه نیازی را برطرف م یکند، به انواع گوناگونی تقسیم م یشود. هر متخصص در عرصه صنعت، باید به درستی با انواع ولو و کاربرد آن آشنا باشد، تا بتواند بهترین انتخاب را داشته باشد. علاوه بر اینها، بایسته است که کارشناسان صنعتی اطلاعات کافی از ویژگ یهای فنی و مهندسی هر ولو حاصل کنند، تا در فرایندهای اتصال ولو به لولهها یا بهرهبرداری از آن دچار مشکل نشوند. در ادامه، رایجترین انواع ولو را معرفی م یکنیم و نکات تکمیلی گوناگونی دربارهی هر کدام بیان خواهیم کرد .
)Pinch Valveولو پینچ / شیر پینج ( این نوع از ولو به سبب یک ویژگی منحصر به فرد، تفاوت برجستهای با سایر ولوها دارد. متخصصان ولو پینچ را به شکلی طراحی کردهاند که مایعات عبورکننده از آن هیچ ارتباط مستقیمی با شیر ولو و برخی از اجزا داخلی اصلی آن ندارند؛ سایر قسمتهایی هم که بصورت مستقیم با مایعات ارتباط دارند، از آلیاژهای بسیارقدرتمند و مستحکم تولید م یشوند. همه این موارد دست به دست هم م یدهد تا امکان انتقال انواع مایعات خورنده با ولو پینچ امکانپذیر شود. البته نباید فراموش کنیم که انتخاب لوله مناسب این مایعات، یکی از مهمترین قسمتها در این فرایند است. سایر نکات مربوط به ولو پیچ شامل موارد زیر م یشود : گزینهی مناسبی برای کاربردهای غذایی هستند؛ • برای کاربردهای بافشار پایین مورد استفاده قرار م یگیرند؛ • نحوهی کنترل آنها مانند شیرهای خاموش / روشن است؛ • اسلیو آنها معمولا از الاستومور تقویتشده تولید شده است . •
Di چکولو دیسکی / شیر یکطرفه ( sc Check Valve) این نوع از ولوها به سبب اینکه صرفا عبوردهنده مایعات هستند و امکان حرکت معکوس مایعات در آنها میسر نیست، در بسیاری از صنایع خاص مورد استفاده قرار م یگیرند؛ بسامد استفاده از شیرهای یکطرفه در سیستمهای بخار بسیار زیاد است . چ کولو دیسکی به چهارر مدل کلی تقسیم م یشود؛ در ادامه دو نوع پرکاربرد این نوع از ولو را معرفی م یکنیم : : )Lift Check Valve چ کولو بلندشونده ( • با استفاده از نیروی جاذبه، دیسک در چ کولو بلندشونده اجازه م یدهد که مایعات از ولو عبور کنند )seatاما اگر این مایعات به سمت مخالف هدایت شوند، دیسک به سبب نیروی جاذبه به سیت ( م یچسبد و مانع از عبور مایعات در جهت مخالف م یشود.
: )Swing Check Valve چ کولو سوینگ ( • نحوهی کار ولو سوینگ به این شکل است که اگر مایعات به سمت جلو حرکت کنند، مشکلی پیش نم یآید اما اگر مایعات به سمت مخالف خود حرکت کنند، دیسک با یک نوسان در حالت بسته بر ) قرار م یگیرد و مانع از عبور م یشود. Seatروی سیت (

)Globe Valveولو گلوب / شیر کروی ( شکل را پشت سر بگذارند تا مجددا وارد لوله شوند؛ Sدر این نوع از شیر، مایعات باید یک مسیر همین مسئله تا حدودی فشار مایع را کم م یکند. جالب است بدانید که شیر کروی به دو شکل خاموش / روشن یا گلوب مورد استفاده قرار م یگیرد اما معروف هستند، برای استفاده در افت فشارهای بسیار زیاد کاربردهای Trim برخی از آنها که با نام بیشتری دارند. گفتنی است که شیرهای کروی براساس پیکیرهی خود، به سه نوع کلی تقسیم م یشوند: )؛Tee الگوی سه راهی ( • )؛Angle الگوی زاویه ( •
.WYE الگوی معروف به •
)Butterfly Valve ولو باتر فلای / شیر پروانهای ( ولو باتر فلای یا شیر پروانهای از جمله شیرهای بسیار پرکاربرد در صنایع گوناگون هستند؛ جالب است بدانید که برخلاف شیرهای یکطرفه یا شیرهای کروهی که صرفا در برخی از صنایع خاص به کار م یروند، شیرهای پروانهای با توجه به عملکرد و نحوه کار سادهای که دارند، در ب سیاری از صنایع تخصصی یا غیرتخصصی مورد استفاده قرار م یگیرند. شیر پروانهای به نحوی طراحی شده که در زمان بازبودن، حداقل انسداد را برای مایعات ایجاد کند؛ این مسئله افت فشار کمتری برای شیر به وجود م یآورد. گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که در شیر پروانهای، گردش یکچهارم موجب باز یا بستهشدن مسیر شیر خواهد شد. شیر پروانهای مزیتهای بسیاری دارد؛ به عنوان نمونه، م یتوانیم اندازه کوچک و حسابشدهی آن را مثال بزنیم. شیرهای پروانهای تقریبا به اندازه یک دیسک فلزی هستند و همین مسئله (کوچکبودن آنها) تاثیرات مثبت بسیاری در فرایند بارگذاریشان خواهد داشت.
)Plug Valveولو پلاگ / شیر سماوری ( شیر سماوری با یک پلاگین که به دو شکل مخروطی یا استوانهای طراحی م یشود، کار م یکند؛ پلاگین دارای یک شکاف است و این شکاف با قرارگرفتن در خط، موجب باز شدن شیر م یشود. جالب است بدانید که شیر سماوری هم در زمرهی شیرهای گردش یکچهارم قرار م یگیرد. دربارهی ولو پلاگ باید این مسئله را هم بدانید که در انواع فلزی و غیرفلزی تولید م یشوند و حالت پلاستیکی آن برای اهداف غیرفعال مورد استفاده قرار م یگیرد.
Gate ولو گیت / شیر دروازهای ( Valve) عضو بستن یا ممبر بستن در این نوع از شیر، یک دروازه از جنس آلیاژهای مقاوم به خوردگی است؛ نحوه کار آن هم به شکل یک دروازهی کشویی است که وقتی باز است، به بالا و وقتی بسته است به پایین م یآید.
نکتهای که در استفاده از شیرهای دروازهای حائز اهمیت است، این مسئله است که متناسب با استانداردهای مصرف، باید به شکل خاموش / روشن از این شیرها استفاده شود اما برخی از تکنسینها سایر کاربردها را نیز برای شیر دروازهای اعمال م یکنند. دریچهی شیر دروازهای به سبب اینکه در معرض ساییدگی و پارگی قرار دارد و در هنگام ب ستهشدن هم با اصطکاک زیادی روبرو م یشود، معمولا به آرامی انجام م یشود و خرابی آن هم زیاد است.

سخن پایانی در این مقاله کوشیدیم تا ابتدا ولو را تعریف کنیم، سپس به انواع بخشهای مهم در یک ولو اشاره کردیم؛ مواردی مانند بدنه، بانت، دیسک و پورت جزو مه مترین قسمتهای یک ولو هستند. پس از آنکه از معرفی ولو و قسمتهای گوناگون آن فارغ شدیم، به سراغ بررسی رایجترین مدلهای ولو رفتیم؛ ولو دروازهای، ولو کروی، ولو پروانهای و ولو یکطرفه جزو معروفترین انواع ولو هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *