عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل

هرچند که امروزه انواع آلیاژها با خواص و ویژگ یهای از پیش تعیین شددده ودود دارند که م یتوانید بنا بر نیاز خود برای سداخ طععات متلل از آ ها بهره بگیرید اما گاهی نیاز اسد که خواص ی نوع آلیداژ را بددو تیییر در ددددد ترکیدآ مواد آ تیییر دهیدد یکی از روشهدای معمو برای این کدار عملیاتهای حرارتی اسدد روشهای دیگری نیز مانند سددت کاری سددع ی و پوشددش دهی نیز م یتواند شدما را به هد خود برساند التله معموا عملیاتهای حرارتی هزینه کملر و سرع بیشلری نسددت به روشهای دیگر دارند ما در این مقاله سددعی م یکنیم شددما را با عملیات آنیل ان یلی که نوعی عملیات حرارتی اس آشنا کنیم

عملیات حرارتی چیست ؟ عملیات حرارتی ی ا ددعید در مهندسددی ملالوژی اسدد که به ددورت کلی به فرآیندهایی اطیق م یگردد که در آ بهمنظور تیییر خواص فیزیک ی ی آلیاژ آ را تا دمایی تعیین شدده گر و سد د در ، زما مشدت سدرد م یکنند با انجا عملیاتهای حرارتی م یتوا خوا دی مانند انسدجا مولکول ی ، ضدددربدهپد یری ، تنشهدای نداشدددی از فراینددهدای تولیدد، انععدا پد یری ، میزا تنشهدای سددداخلداری افزایش د ب انرژی باا، سفلی، ستلی، مقاوم به سایش، طابلی های ،مقاوم در برابر فرسایش مینداطیسدددی، تواندایی عتور دریدا الکلریک ی، طدابلید مداشددد ینکداری و دوشدددکداری را تیییر داد عملیاتهای حرارتی را م یتوا بر روی مواد غیرفلزی مانند شدیشده و دس رامی نیز انجا داد به طور معمو اگر طععات نازک یا دارای فر ناهمگن نتاشدند عملیات حرارتی تیییر ااهری در ابعاد طععات ایجاد نم یکند عملیاتهای حرارتی به سه نوع آنیل کرد ، کوئنچ و نرماله کرد تقسیم م یشوند
آنیلینگ چیست؟ آنیل نیز مانند انواع دیگر عملیاتهای حرارتی با گر و سدددرد کرد مواد انجا م یشدددود با این تفاوت که در این عملیات هد یکی از موارد زیر اس : پایین آمد میزا ستلی طععه؛ • باارفلن طابلی ماشینکاری بر روی طععه؛ • بازگش ریزدانهها مواد به آرایش طتیعی آ ؛ • تنشزدای ی از طععه پد از پیر ستل ی؛ • افزایش رسانایی آلیاژ • آنچه در اینجا با سددایر عملیاتهای حرارتی تفاوت دارد سددرع سددرد کرد طععه اسدد که برخی فرایندد مدارتنزیلده اسددد از دهلی م یتوا آنیلیند را معکو فرآیندد کوئنچ یدا مدارتنزیلده کرد برای آلیاژهای فواد دانسدد بهن ویکه سدداخلار فریلی فواد به سدد م آسددلینیلی شددد م یرود فلزات سددت ا معموا خواص شددکنندگی داشددله و در مقابل ابزار تراش دسددلگاههای ماشدد ینکاری مقاوم نشدا م یدهند و یا ممکن اسد ت فشدار پر شدکسدله شدوند همچنین ممکن اسد تنشهای
پسددمان دی که در طععه ودود دارند باعث ایجاد ترکها و تضددعی طععه شددوند عملیات آنیل م یتواند راه حلی برای این مشدددکیت بداشدددد آنیدل ا معموا برای طععداتی کده ت د پر کدا ری، دوشدددکداری، عملیاتهای دماباا، نورد و کشیدگی طرار بگیرند نیز تو یه م یشود
آنیل چگونه انجام میشود؟ عملیات آنیل کرد یا هما بازپت به این ورت انجا م یشود که آلیاژ را در کوره تا دمای اسل اله گر م یکنند و سد د کوره خاموش م یشدود و ا معموا طععه در داخل کوره و همراه با تیییرات دمایی کوره بهآرام ی سددرد م یشددود تا زمانی که ا کامی سددرد شددده و نر گردد منظور از دمای اسددل اله درده حرارت اسدد که در آ م اب به ددورت بلورهای دامد تیییر شددکل پیدا م یکند که به این دما دمای تتلور گفله م یشدود اما اینکه طععات را چه مدت زمانی در دمای باا نگه داشدله شدود و در طو چه زمدانی سدددرد کنیم بدایدد برطتق اسدددلداندداردهدای تعری شدددده انجدا داد زمدانی کده طععده در کوره و بهآهسدلگ ی خن شدود ررات آلیاژ فر د این را خواهند داشد که به دورت پرلیلی شدکل بگیرند ویژگی این حدالد انععدا پد یری آلیداژ خواهدد بود ا معموا پد از انجدا عملیدات آنیدل طععده بده نر ترین حدالد خود م یرسدددد التلده بده این معندا نیسددد کده تنشهدای نهدادینده شدددده در طععده آزاد گردیددهاندد بهخاطر بیاورید که هد آنیل کرد کاهش سدتلی و افزایش شدکلپ یری آلیاژ اسد به دورت کلی م یتوا این سه مرحله را اینگونه تعری نمود : مرحلده بدازیدابی: در این مرحلده کوره تدا دمدای تتلور بداا برده م یشدددود تدا سددداخلدار تیییر کرده و • تنشها آزاد گردند مرحلده تتلور مجددد : دمدا بدااتر رفلده تدا شدددرایا برای ایجداد ریزداندههدا ایجداد گردد ازبینرفلن • تنشها در مرحله پیشین این امکا را فراهم م یکند مرحله رشددد دانهها : در این مرحله طععه بهآرام ی سددرد م یشددود تا سدداخلار به هما ددورت • بماند

انواع عملیات آنیل کردن برطتق اسلانداردهایی که بر اسا آزمایشهای مهندسین ملالوژی فراهم شده م یتوا دید که انواع بسدددیاری برای عملیات بازپت تعری کرد در برخی دسدددلهبندیها نرمالیزه کرد را نیز نوعی آنیل م سددوب م یکنند در نرمالیزه کرد عملیات سددرد کرد در دمای فضددای آزاد انجا م یشددود اما بهطورکل ی م یتوا آنیل را به دو دسله آنیل کامل و آنیل هم دما تق سیمبندی کرد آنیل کامل: •
در آنیل کامل سداخلار طععه به همگنترین حال خود م یرسدد و چقرمگی و شدکلپ یری به بااترین حدد خود سددداخلدار ریزداندههدا در این عملیدات بدایدد بده شدددکدل نمودار تعداد فدازی برگردندد در این روش سرع سرد شد بسیار پایین اس و در ی مرحله انجا م یشود

آنیل همدما : • در آنیدل هم دمدا آلیداژ در دو مرحلده گر و در دو مرحلده سدددرد م یگردد در این روش مرحلده او سدددرد کرد با سدرع باا انجا م یشدود که باعث م یشدود سدتلی و شدکنندگ ی آلیاژ نسدت به آنیل کامل بااتر باشدد در این روش ابلدا طععه را تا دمای آسدلنی گر کرده و سد د به دورتی ناگهانی سدرد م یشددود تا به دمای یوتکلوئید برسددد که در این مرحله سدداخلار فازی آلیاژ تا حدود زیادی داب شددده اس در نهای م یتوا گف که در هر دو روش ریز سداخلارها به دورتی پرلیلی م یشدوند با این تفاوت که در آنیل هم دما فری ها خشددنتر از حال آنیل کامل اسدد همچنین توده داشددله باشددید که زما انجا عملیات آنیل کامل طوان یتر از نوع دو اس : آنیل ان یل ی • آنیل م لو به آ روش از آنیل کرد گفله م یشود که ا معموا برای فوادها اسلفاده م یشود در این حال دمای طععه تا حدی باا برده م یشدود که سداخلار فازی آهن – کربن ایجاد شدود این سداخلار در حدالد م لو ددامدد تتلور م ییدابدد التلده م یتوا این روش را برای آلیداژهدای دیگر نیز بده کداربرد و سداخلار فازی آ را بر اسدا دو عن در ا دلی تشدکیلدهنده آ تعری کرد در این روش مانند روش همدما سرع سرد کرد تا رسید به پایینتر از دمای تتلور با سرع انجا م یگیرد

دمعبندی در این مقاله، ابلدا عملیات حرارتی را با بیانی سداده تعری کردیم و پد از آ به سدرات تعری عملیات حرارتی آنیدل و متداحدث مربوه بده آ رفلیم؛ در ادامده مقدالده نیز داره درب نکداتی مسددددائل ی مدانندد آنیدل ان یلی، آنیل کامل و آنیل همدما ت ک ردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *