Author Archives: atinegar

احیا قطعات توربین های گازی

قطعات توربینهای گازی به سبب اینکه دائما در حال کار هستند، با فرسودگ یهای گوناگونی مواجه م یشوند؛ با توجه مدلهای متفاوت توربینها، برخی از قطعهها بیشتر از سایر قطع هها آسیب م یبینند و در نتیجه، نیازمند احیا، بازسازی یا جوانسازی خواهند بود. متخصصان داخل کشور با روشهای تخصصی گوناگونی این فرایندها را دنبال […]

استلایت

پیشرفتهای امروزی در زمینه تکنولوژی و صنایع مختلف باعث ایجاد نیا زهای تخصصی بیشازپیش در زمینه قطعهسا زی شده است. یکی از این نیا زها تولید آلیاژهای جدید با ویژگ یهای منحصرب هفرد است که در تولید قطعات صنعتی جدید حائز اهمیت م یباشد. آلیاژهایی که م یتوانند در ساخت و یا – پوششدهی قطعات […]

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به حرارت

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به حرارت سوپرآلیاژهای بر پایه نیکل متناسب با ویژگ یهای شیمیایی و مکانیکی، به انواع گوناگونی تقسیم م یشود؛ دستهای از آنها مقاوم به انواع خوردگی و دست های دیگر مقاوم به حرارت و دماهای زیاد هستند. این آلیاژها باتوجهبه اینکه با چه عناصری بهجز نیکل، تشکیل شدهاند، در برابر چنین […]

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی

آلیاژهای پایه نیکل مقاوم به خوردگی فلزهای خالص مقاومت نسبتا نامطلوبی در برابر خوردگی یا فرسایش دارند؛ به سبب همین مسئله، متخصصان عرصه فلزات، از عناصر فلزی گوناگون برای ساخت آلیاژها و سوپرآلیاژها استفاده م یکنند تا مقاومت نسبی فلزات و قطعههای فلزی را در برابر خوردگی یا سایر آسیبها افزایش دهند. نیکل و آلیاژهای […]

انواع ولو

انواع ولو ولو یا شیر در انواع گوناگونی تولید م یشود تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها باشد. اهل صنعت باید بهدرستی با انواع ولو آشنا باشند، تا بتوانند درصورت نیاز، ولو مورد نظر خود را از سایر انواع ولو تشخیص دهند و آن را بهکار گیرند؛ این اطلاعات باعث م یشود که هزینهها یا […]