جوانسازی قطعات توربین های گازی

جوانسازی قطعات توربین های گازی قطعات توربینهای گازی باتوجهبه عوامل و مؤلفههای گوناگونی در برابر خطر فرسایش یا سایر آسیبها قرار دارند؛ این آسی بها در برخی موارد، تا جایی پیش م یروند که عملکرد کلی توربین را تحتالشعاع قرار م یدهند و فرایند کار را مختل م یکنند. در این مواقع، متخصصان باید به […]

تنش گیری حرارتی

تنش گیری حرارتی تنش گیری یک عملیات حرارتی است که پس از انجام فرایندهایی مانند جوشکاری انجام م یشود. متخصصان تنش گیری حرارتی را برای حصول پارامترهای خاصی بهکار م یگیرند. گفتنی است که این فرایند با ش یوه مخصوصی انجام م یشود و حتما باید توسط متخصصان بهصورت دقیق بررسی شود. در این مقاله، […]

تنش پسماند

تنش پسماند تنش پسماند از جمله تنشهایی است که اگر با انتخاب و نظارت متخصصان به وجود بیاید، موجب تقویت یک قطعه م یشود و اگر بهصورت ناخودآگاه اتفاق بیفتد، م یتواند باعث خرابی آن شود. ممکن است برای شما سؤال شود که تنش پسماند دق یقا چیست، چه تأثیری در قطعات دارد و شیوههای […]

بازسازی قطعات توربین های گازی

بازسازی قطعات توربین های گازی توربینهای گازی در زمان یکه با مشکل یا عیبی مواجه م یشوند، ا معمول بازسازی یا جوانسازی م یشوند؛ چراکه بسیار گرانبها هستند و امکان تعویض کلی آنها، ممکن نیست. بازسازی قطعات توربینهای گازی جزئ ی جدای یناپذیر از صنعت استفاده از این قطعات تخصصی است و با روشها و […]

فنر اینکونل

فنر اینکونل تقریبا همه کسانی که در صنعت دستی دارند اهمیت آلیاژها و سوپر آلیاژها را م یدانند. امروزه تقریبا کمتر قطعه صنعتی را م یتوان یافت که از یک عنصر خالص ساخته شده باشد. آلیاژها در گریدها و طیفهای مختلف و با پایههایی مانند آلومینیوم، آهن، نیکل، مس و غیره یک عضو اساسی صنعت […]

خوردگی داغ قطعات توربین

خوردگی داغ قطعات توربین خوردگی دما بالا یا داغ یکی از انواع خوردگی است که ا معمولا در توربینها یا موتورهای دیزلی اتفاق م یافتد و زمین هساز آسی بهای بیشتر به قطعات توربین یا انواع موتورهای دیزلی م یشود. گفتنی است که خوردگی دما بالا در شرایط خاصی، بیشتر از موقعی تهای معمولی اتفاق […]