تامین مواد

تولید و تامین متریال با جنس سوپر آلیاژ نیازمند دانش و تخصص بالایی در حوزه شناخت مواد و متالورژی می باشد و از طرفی دیگر ظرفیت صنایع داخی در تولید انواع سوپر آلیاژ محدود می باشد . دانش فنی و در اختیار داشتند شبکه تامین کنندگان بین المللی معتبر توانسته این شرکت را در حوزه تامین انواع سوپر آلیاژ توانمند سازد .